Ces clauses sont en néerlandais. Chaque partie déclare maîtriser cette langue suffisamment pour
comprendre les clauses. These conditions are in Dutch. Every party understands this language enough to
understand the conditions. Diese Bedingungen sind in Niederlandisch. Jede Vertragspartei versteht diese
Sprache und damit die Bedingungen ausreichend.
ART. 1. DEFINITIES
Met NOVULO wordt bedoeld: BV NOVULO, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare,
Oudstrijderslaan 35, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0763.757.808. De
Klant is eenieder met wie NOVULO in een contractuele relatie staat of komt te staan. De Consument
is iedere Klant die natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-
, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De Partijen zijn NOVULO en de Klant samen. De
Voorwaarden zijn onderhavige algemene voorwaarden. Een Overeenkomst is de combinatie van de
Voorwaarden met bijzondere voorwaarden, waarbij NOVULO en de Klant partij zijn.
ART. 2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. De Voorwaarden zijn als kaderovereenkomst toepasselijk op de totstandkoming, uitvoering en
beëindiging van alle Overeenkomsten tussen Partijen, vanaf de aanvaarding van de Voorwaarden. Zij zijn
op aanvullende wijze ook toepasselijk op de Overeenkomsten die eerder werden aangegaan. Indien van
enige bepaling wordt afgeweken in een bijzondere overeenkomst (bestelbon, werkorder, …), dient dit
uitdrukkelijk en wederkerig te gebeuren en doet zulks geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige
bepalingen.
2.2. Dat NOVULO een clausule die in haar voordeel werd gestipuleerd vrijwillig niet toepast of afdwingt,
betekent geenszins afstand van recht.
2.3. De Consument dient de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Behoudens kennelijk tegenbewijs
aanvaardt de andere Klant ze, indien niet uitdrukkelijk, impliciet door o.m. een aanbod te aanvaarden of
factuur te betalen waarop zij staan vermeld, of door ze niet binnen een redelijke maar korte termijn te
protesteren vanaf de ontvangst ervan.
2.4. Partijen kiezen voor deze Voorwaarden en komen overeen dat de algemene voorwaarden (in ruimste
zin) van de Klant niet op de Overeenkomsten toepasselijk zijn, tenzij zij uitdrukkelijk door NOVULO
worden aanvaard en/of zij door NOVULO werden aanvaard voorafgaandelijk aan de aanvaarding door
de Klant van deze Voorwaarden, in welk geval de algemene voorwaarden van de Klant wel toepasselijk
zijn op de Overeenkomsten waarbij NOVULO deze heeft aanvaard (strikte interpretatie), zij het op
ondergeschikte en aanvullende wijze, bij conflict tussen bepalingen hebben deze Voorwaarden voorrang.
De Klant doet afstand van haar eigen clausules die de toepassing van deze Voorwaarden in andersluidende
zin beperken of uitsluiten. Er zal dan ook geen wederzijdse opheffing van voorwaarden plaatsvinden.
ART. 3. AANBOD EN AANVAARDING
ART. 3.1. INFORMATIE VERSTREKKEN
De Klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van NOVULO omtrent zijn noden en
zijn situatie. De Klant bezorgt aan NOVULO de documenten en informatie en desgevallend sleutels e.a.
waarover hij beschikt, nuttig en nodig voor een optimale uitvoering van de werken. NOVULO dient de
volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie niet te verifiëren. Indien bij de prijsvraag of
bestelling onvolledige of verkeerde inlichtingen rond kwaliteitseisen worden gegeven, kan NOVULO niet
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. De Klant dient NOVULO voorafgaandelijk in te lichten
over alle specifieke (gekende, reële of mogelijke) gevaren in verband met de uit te voeren werken. De Klant
is verplicht om NOVULO op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals asbest.
NOVULO behoudt zich het recht voor om zijn opdracht te staken wanneer dergelijke stoffen tijdens de
werken worden ontdekt. Vertraging wegens het niet tijdig meedelen van nodige informatie en stukken en
sleutels kan doorgerekend worden aan de Klant.
ART.3.2. OFFERTE
Algemene brochures, prijslijsten, catalogi, website en dergelijke zijn louter indicatief en verbinden
NOVULO niet. Zij maken geen aanbod uit. Offertes binden NOVULO gedurende een termijn van 7
dagen vanaf de opsteldatum, voor zover zij door de Klant voorbehoudloos worden aanvaard. Deze
aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren, door de ondertekening en terugzending door de Klant van
de offerte. Tot aan deze aanvaarding door de Klant, kan NOVULO deze weliswaar ten allen tijde
herroepen. De Klant dient offertes te controleren op fouten en na te gaan of het voorstel overeenstemt
met zijn noden en wensen. Als de Klant de offerte aanvaardt mits aanpassingen of voorwaarden, of
slechts gedeeltelijk, of buiten de voormelde termijn, heeft de offerte haar bindende kracht verloren en
geldt deze aanvaarding als een aanbod van de Klant aan NOVULO. Bij aanbod van de Klant aan
NOVULO, komt de Overeenkomst tot stand: indien NOVULO het aanbod van de Klant uitdrukkelijk
aanvaardt, of indien NOVULO het aanbod van de Klant impliciet aanvaardt door de uitvoering te
starten, of indien NOVULO aan de Klant een (nieuwe) offerte opmaakt die door de Klant
voorbehoudloos wordt aanvaard. Een offerte omvat enkel wat er uitdrukkelijk in staat vermeld, zolang
de voorraad strekt, en geldt enkel voor de ene opdracht of bestelling waarvoor zij werd opgemaakt, zonder
te binden voor andere of volgende (aanvragen tot) samenwerkingen. Zij dient op dat vlak strikt te worden
geïnterpreteerd. Alle noodzakelijke of bijkomend gevraagde werken of kosten waarvoor niet
uitdrukkelijk prijs werd gegeven, zijn ten laste van de Klant. Zo zijn bvb. de veiligheidsmaatregelen die de
veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop de offerte wordt
overhandigd, niet inbegrepen in de offerteprijs. Zelfs bij absoluut forfait kunnen meerwerken en
meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en aangerekend. Alle bedragen zijn excl. BTW,
behalve indien anders vermeld. BTW, belastingen en andere taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn
steeds ten laste van de Klant.
ART. 4. PRIJS
ART. 4.1. ALGEMEEN
Facturen zijn contant betaalbaar, in EUR. Het betreffen steeds brengschulden.
De prijs wordt gespreid betaald, in twee fases. Er is steeds een voorschot verschuldigd van 65% van de
offerteprijs. NOVULO. Het saldo wordt gefactureerd op tijdstippen naar keuze van NOVULO, volgens
de vordering van de prestaties. NOVULO blijft gerechtigd om de Klant tussentijdse facturen te zenden
op andere tijdstippen naar keuze, volgens de vordering van de prestaties. NOVULO is gerechtigd de
opstart of voortzetting van haar prestaties uit te stellen tot na de betaling, onverminderd andere rechten.
NOVULO mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde
werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden. Klachten omtrent een
factuur dienen te worden geformuleerd binnen de acht dagen vanaf de verzending van de factuur, bij
gebreke waaraan de factuur is aanvaard.
ART. 4.2. NIET INBEGREPEN
Prijzen dienen strikt te worden geïnterpreteerd. Al wat niet uitdrukkelijk is vermeld als inbegrepen, is
niet inbegrepen. Wat niet is inbegrepen maar wel geleverd, zal worden aangerekend aan marktconforme
prijzen (marginale toetsing). Zijn alvast niet inbegrepen: veiligheidscoördinatie en maatregelen opgelegd
door de veiligheidscoördinatie. Afbraakmateriaal van zink, koper en lood wordt steeds meegenomen
door NOVULO en eventuele waarde die hieruit voortvloeit komt steeds toe aan NOVUO aangezien dit
werd verrekend in de prijs. De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste
van de Klant. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo, wordt de prijs van
de nog te factureren werken en te leveren goederen overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs
inclusief BTW werd overeengekomen.
ART. 4.3. OVERUREN
Indien NOVULO prestaties dient te verrichten in weekends of in vakantieperiodes, ingevolge een tijdelijke
dringendheid die te wijten is aan de Klant of aan de specifieke opdracht, is NOVULO gerechtigd de prijs
voor deze specifieke prestaties naar redelijkheid te verhogen.
ART. 4.4. INDEXATIE
De prijzen van NOVULO kunnen door NOVULO jaarlijks, op 1 januari, worden geïndexeerd. De aan
de index aangepaste prijs zal berekend worden door de toepassing van de volgende formule: (basisprijs x
nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer = nieuwe prijs. De elementen van deze formule worden
omschreven als volgt: Basisprijs = de prijs die volgt uit de Overeenkomst. Aanvangsindexcijfer = het
gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarin de Overeenkomst werd gesloten. Nieuw
indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het afgelopen jaar.
ART. 4.5. LAATTIJDIGE OF ONVOLLEDIGE BETALING
4.5.1. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de Klant zal, van
rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 8% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de
vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van
10% op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 250 euro per hoofdsom,
onverminderd het recht om een hogere schade te vorderen, en onverminderd het recht op vergoeding van
de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.
4.5.2. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door NOVULO zal vanaf
ingebrekestelling dezelfde interesten en schadebeding blootstellen, berekeningsvoet weliswaar
verminderd met twee procent (per jaar, bij interesten). Deze vergoeding ligt iets lager, gezien Partijen
menen dat het economisch risico van NOVULO bij wanbetaling door de Klant vaak hoger ligt dan
omgekeerd. De Klant aanvaardt deze vergoedingen en werkwijze als gelijkwaardig.
4.5.3. Bij het geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven van een vervallen schuld van de Klant, worden alle
nog niet vervallen schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Betalingen na vervaldatum zullen eerst
aangerekend worden op interesten, schadebeding, gerechtskosten en uitvoeringskosten, en daarna pas op
de hoofdsom.
4.5.4. Partijen verklaren wederkerig dat bovenstaande vergoedingen geen onevenwicht doen ontstaan,
niet onevenredig zijn aan het nadeel dat door de andere Partij kan worden geleden, en niet te boven gaan
aan de schade die zij bij aanvang van de Overeenkomst konden vaststellen, in geval van wanprestatie door
de andere Partij.
4.5.5. Indien de Klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de
wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
(i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2
van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de
Consument wordt verzonden indien de schuldeiser een KMO is.
Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 euro als het
verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro; 30,00 euro vermeerderd met 10% van het
verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen
150,01 en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf
boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00
euro is.
Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling
op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het
verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze
termijn niet heeft betaald.
Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de
kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke
rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.
De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost
worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende
portokosten.
ART. 4.6. HOOFDELIJKHEID
Indien een opdracht is besteld door meerdere personen, zullen alle bestellers hoofdelijk gehouden zijn tot
betaling van de uurlonen, kosten en vergoedingen, en dit ongeacht aan wie NOVULO haar factuur heeft
gericht. Ook wie een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is hoofdelijk
en ondeelbaar gebonden.
ART. 5. LEVERING
ART. 5.1. TOEGANKELIJKHEID
Wanneer NOVULO de werken niet uitvoert in eigen werkplaats, dient de Klant de werf kosteloos te
voorzien van stromend water en elektriciteit. De Klant moet NOVULO en haar aangestelden en
onderaannemers werkomstandigheden aanbieden conform de geldende wetgeving en de regelgeving
inzake welzijn op het werk. De Klant moet ervoor zorgen dat de plaats waar werken dienen te worden
uitgevoerd of afgeleverd op vrije en veilige wijze bereikbaar is. Nutteloze verplaatsingskosten en lange
wachttijden kunnen worden aangerekend. NOVULO is niet gehouden eventuele verpakkingen terug te
nemen.
ART. 5.2. LEVERINGSTERMIJN
5.2.1. Er gelden geen specifieke levertermijnen, levering gebeurt binnen een redelijke termijn.
5.2.2. Uitdrukkelijke termijnen zijn vastgelegd in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: de
zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen,
en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier
uur onmogelijk maken of zouden maken.
5.2.3. De leveringstermijn begint te lopen op de eerste werkdag die volgt op het punt waarop
overeenstemming is bereikt over alle commerciële en technische details, NOVULO over alle
noodzakelijke gegevens beschikt, aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering is voldaan, en de
overeengekomen betaling is ontvangen indien toepasselijk.
5.2.4. Alle gevallen van overmacht, of vertraging veroorzaakt door de Klant (zoals wijzigingen in de
opdracht of het niet tijdig klaar zijn van voorbereidende werkzaamheden op de werf) of door derden
(incl. leveranciers), verlengen de leveringstermijn, zonder recht op vergoeding.
5.2.5. De termijnen voor levering of uitvoering zijn onderhevig aan vele factoren, zoals de tussenkomst
van derden. Partijen komen overeen dat deze termijnen indicatief zijn, die door NOVULO in de mate
van het mogelijke en naar redelijkheid worden gehanteerd en gerespecteerd. Een afwijking ervan is niet
per definitie een wanprestatie en geeft de Klant dus niet per definitie het recht enige schadevergoeding te
eisen of het contract eenzijdig te beëindigen. De Klant verklaart dat dit indicatief karakter, in redelijkheid, de
manier is waarop ook hij wil afspreken en geenszins is te aanzien als het eenzijdig bepalen of wijzigen van
deze termijnen door NOVULO.
ART. 5.3. VERTRAGING
5.3.1. Indien wel een strikte leveringstermijn wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden zal de Klant
de beëindiging ervan alleen kunnen eisen indien NOVULO in gebreke werd gesteld haar verplichtingen
binnen een redelijke termijn, aangepast aan de omstandigheden, uit te voeren, met dien verstande dat de
Klant geen enkele schadevergoeding van NOVULO kan eisen indien de uitvoering van de verplichting
alsnog binnen deze redelijke termijn is geschied.
5.3.2. Indien NOVULO ook niet in die redelijke termijn kon leveren, zal NOVULO aan de Consument
een interest verschuldigd zijn ten titel van enige schadevergoeding, berekend op de waarde van de niet
geleverde goederen of prestaties, aan dezelfde interestvoet die de Consument verschuldigd is bij
laattijdige betaling. Partijen achten deze vergoeding lastens NOVULO gelijkwaardig.
De Klant die geen Consument is, dient zijn schade te bewijzen, doch de eventuele vergoeding is beperkt
tot de bedragen die door NOVULO aan een Consument zouden zijn verschuldigd in dezelfde situatie.
Het overschrijden van de termijn voor levering of uitvoering ontslaat hem niet van de verplichting tot
afname van de goederen of prestaties.
ART. 6. MATERIAAL
Materiaal (goederen, bestanden, …) van NOVULO dat zich bij de Klant bevindt, blijft eigendom van
NOVULO en mag enkel door NOVULO worden gebruikt. De Klant zorgt ervoor dat de werf tijdens
de werken en tot aan de oplevering niet toegankelijk is voor derden. NOVULO en haar
onderaannemers mogen goederen (laten) leveren op de werf, de Klant zorgt ervoor dat deze op
ordelijke en veilige wijze kunnen worden gestockeerd. Materiaal dat door de Klant aan NOVULO ter
beschikking wordt gesteld: NOVULO is niet verplicht dit materiaal te bewaren, de
terbeschikkingstelling gebeurt in elk geval steeds op risico van de Klant, indien NOVULO toch kosten
van bewaring maakt zal dit worden doorgerekend aan de Klant.
ART. 7. INTUITU PERSONAE
ART. 7.1. OVERDRAGEN OVEREENKOMST
NOVULO levert haar prestaties uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de verrichte
werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het geheel of deels overdragen of in
pand geven, door de Klant aan derden, van de Overeenkomsten met NOVULO of de rechten en/of
plichten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgen, is niet aan NOVULO tegenstelbaar wanneer
dit gebeurt zonder diens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. Overdracht van plichten
ontslaat in elk geval nooit de Klant, behoudens indien dit ondubbelzinnig blijkt uit de voormelde
toestemming. Partijen komen overeen dat het NOVULO wel steeds toegelaten is de Overeenkomsten,
of de rechten en/of plichten die hieruit volgen, over te dragen of in pand te geven aan derden. Ook
wanneer de Klant een Consument is, behalve wanneer zijn garanties door de overdracht geringer kunnen
worden.
ART. 7.2. ONDERAANNEMING
Het is NOVULO steeds toegestaan om bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verbintenissen
samen te werken met derden (eigen toeleveranciers, onderaannemers en specialisten). De samenwerking
is op dat vlak niet intuitu personae.
ART. 8. AANSPRAKELIJKHEID
ART. 8.1. MIDDELENVERBINTENISSEN
NOVULO verbindt zich uitsluitend tot middelenverbintenissen, zelfs bij andersluidende rechtspraak of
gebruiken in gelijkaardige casussen, behoudens wanneer dwingend recht zich daartegen uitdrukkelijk
verzet.
ART. 8.2. VOORZORGEN DOOR DE KLANT
NOVULO voorziet de Klant bij oplevering (of bij de voorlopige oplevering, ingeval van dubbele
oplevering) steeds van de uitgebreide informatie inzake gebruik, onderhoud en bewaring van de
opgeleverde werken. De Klant dient de opgeleverde werken te gebruiken, onderhouden en bewaren
conform de gegeven uitleg. Indien de Klant meent geen ruime en voldoende uitleg te hebben genoten bij
die oplevering, dient hij NOVULO daarvan binnen de acht dagen na die oplevering te verwittigen. De
Klant verklaart ook zelf opzoekingen te doen en zullen doen inzake het gebruiken, onderhouden en
bewaren van de opgeleverde werken, niet in het minst van zodra er de minste indicatie ontstaat dat
zulks nuttig of nodig is.
ART. 8.3. EXONERATIE
NOVULO is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet, haar zware fout of die van haar
aangestelden (bij B2C ook die van haar lasthebbers) of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van haar
essentiële (B2B) of voornaamste (B2C) verbintenissen. Haar aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt
tot eenmaal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht afgesproken of werkelijk gefactureerde
prijs (hoogste van de twee). Zulks in elk geval met als maximum de werkelijke tussenkomst van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van NOVULO, eventuele franchise ten laste van de Klant. In de
B2C-relaties steeds zonder afbreuk te doen aan de wettelijke aansprakelijkheid van NOVULO bij
overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van NOVULO.
Indien meerdere schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout, worden zij aanzien als één schadegeval.
NOVULO kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot, financiële
en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van kosten, storing van de planning, storing in de
software, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel, e.a. Zulks zonder afbreuk te doen aan de
tienjarige aansprakelijkheid ex art. 1792 B.W.
ART. 8.4. OVERMACHT, IMPREVISIE EN HARDSHIP
Overmacht is de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door NOVULO geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de redelijke controle van
NOVULO. Imprevisie is elke verandering van omstandigheden, buiten de redelijke controle van
NOVULO, die de uitvoering van de prestaties van NOVULO ernstig bemoeilijkt en/of aanleiding geeft
tot disproportionele schade aan haar belangen. Er hoeft bij overmacht of imprevisie geen onvoorzienbaar,
ontoerekenbaar en/of onvermijdelijk karakter te zijn of worden bewezen (met dien verstande dat
NOVULO zich niet op overmacht of imprevisie kan beroepen wanneer deze het gevolg is van eigen opzet
of zware fout van zichzelf of haar aangestelden of lasthebbers, of van het niet uitvoeren van essentiële
verbintenissen). NOVULO zal de andere Partij binnen een redelijke termijn verwittigen van de
overmacht of imprevisie. NOVULO is niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis die door
overmacht en/of imprevisie wordt gehinderd. Bij imprevisie heeft NOVULO het recht te eisen van de
andere Partijen dat, met goede trouw, alternatieve billijke clausules worden onderhandeld die de
imprevisie remediëren. Bij overmacht of imprevisie langer dan zes maanden, opeenvolgend, is NOVULO
gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en
zonder plicht tot enige schadevergoeding. Ook bij overmacht in hoofde van de Klant, langer dan zes
maanden, opeenvolgend, is NOVULO gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf
in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Imprevisie kan door
de Klant niet worden ingeroepen, de Klant vindt dat, gezien een hoger economisch risico bij NOVULO,
niet kennelijk onevenwichtig.
ART. 8.5. VRIJWARING
8.5.1. Indien de Klant één van zijn verbintenissen niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een
vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen NOVULO en/of haar aangestelden en
medewerkers, dan zal de Klant NOVULO en/of haar aangestelden en medewerkers schadeloos stellen
en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid die hier rechtstreeks of
onrechtstreeks uit volgt.
8.5.2. De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij aansprakelijkheid in
hoofde van NOVULO ten aanzien van derden, ingevolge de samenwerking met de Klant. De Klant
vrijwaart NOVULO voor elke hogere aanspraak vanwege die derde.
ART. 8.6. FOUTLOZE AANSPRAKELIJKHEID
Schade en vergoedingen ingevolge een foutloze aansprakelijkheid bij de uitvoering van de
Overeenkomst, is steeds ten laste van de Klant. Waaronder doch niet uitsluitend de foutloze
aansprakelijkheid ingevolge bovenmatige burenhinder.
ART. 8.7. VERGUNNINGEN EN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN
De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig bekomen van de nodige stedenbouwkundige en andere
administratieve vergunningen en goedkeuringen, en draagt ook de verantwoordelijkheid voor de
inhoud ervan. Indien zich op de plaats van de uitvoering van werkzaamheden ondergrondse
infrastructuur bevindt (zoals leidingen), zal de Klant hiervan de meest recente (KLIP e.a.) plannen
bezorgen aan NOVULO, alvorens de werken een aanvang nemen. De Klant garandeert dat op de
plaats van levering en/of uitvoering aan alle voorwaarden en eisen is voldaan, zodat NOVULO de
Overeenkomst conform de wet en conform de regels van de kunst kan uitvoeren. De Klant heeft een
eigen onderzoeksplicht, desgevallend de plicht iemand aan te stellen die het onderzoek voor hem
voert, en garandeert de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van zijn inlichtingen hieromtrent aan
NOVULO. Eventueleschade en boetes zijn nooit ten laste van NOVULO. Indien dwingende wetgeving
bepaalt dat NOVULO in dit kader toch een aansprakelijkheid draagt, kan dit hoogstens een gedeelde
aansprakelijkheid zijn. ART. 9. OPLEVERING EN LICHTE VERBORGEN GEBREKEN
ART. 9.1. OPLEVERING
9.1.1. Zodra de werken beëindigd zijn dient de Klant over te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine
onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom
beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient
de Klant slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de
eventuele gebreken binnen een redelijke termijn worden verholpen.
9.1.2. Als de Klant nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen
binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het
einde van deze periode van 15 dagen.
9.1.3. De oplevering houdt de goedkeuring in door de Klant van de werken die worden opgeleverd en
sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de oplevering bepaalt het
vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
9.1.4. De werken die in staat zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn
geweest op de datum bepaald vóór hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de
aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.
9.1.5. Worden niet beschouwd als een gebrek in conformiteit, als een zichtbaar gebrek of ene verborgen
gebrek: lichte verschillen in kleur of lichte verschillen in afmetingen van he tgoed, voor zover deze vanuit
technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte
materialen.
ART. 9.2. DUBBELE OPLEVERING
9.2.1. Indien er om wettelijke of contractuele redenen een dubbele oplevering moet plaatsvinden, dient
‘oplevering’ in het vorige subartikel 9.1. te worden gelezen als ‘voorlopige oplevering’.
9.2.2. De definitieve oplevering gebeurt één jaar na de voorlopige oplevering, zonder enige formaliteit
dan het verstrijken van de termijn.
ART. 9.3. LICHTE VERBORGEN GEBREKEN
9.3.1. Gedurende een periode van één jaar na de oplevering (of voorlopige oplevering, ingeval van
dubbele oplevering) is NOVULO aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn
door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
9.3.2. Elke rechtsvordering op die grond is echter maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een
termijn van 6 maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had of moest hebben van het gebrek. Deze
termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen
met het oog op het vinden van een oplossing voor het (dreigende) geschil.
9.3.3. Deze waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud door de Klant
of van beschadiging door de Klant.
ART. 10. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING
Bij het in gebreke blijven van de Klant tot de tijdige en correcte nakoming van één of meer op hem
rustende verplichtingen ten aanzien van NOVULO, ondanks de naleving door NOVULO van haar
opeisbare verplichtingen, kan NOVULO de nakoming van haar verdere verplichtingen t.a.v. de Klant
geheel of deels schorsen, totdat de Klant al zijn verplichtingen voldeed. Partijen komen overeen dat dit
recht ook geldt voor verplichtingen uit andere overeenkomsten (werf- of dossieroverschrijdend). Alle
kosten en lasten voortvloeiend uit zo’n opschorting (bvb.: staan- en opslagkosten) zijn ten laste van de
Klant en dienen meteen te worden voldaan. De Klant ziet af van eender welke vergoeding ingeval
NOVULO hierbij een interpretatiefout maakte, behoudens opzettelijke of zware fout. Bij dit artikel
wordt onder Klant verstaan: de Klant en zijn verbonden ondernemingen, en onder NOVULO:
NOVULO en haar verbonden ondernemingen. NOVULO is niet verplicht haar verplichtingen eerst op
te schorten, alvorens het einde van de Overeenkomst in te roepen.
ART. 11. RETENTIERECHT
NOVULO behoudt zich het recht voor om de afgifte te weigeren van de goederen die haar werden
toevertrouwd of die door haar worden vervoerd of behandeld, tot de algehele betaling van alle aan
NOVULO verschuldigde bedragen, zelfs zonder dat deze bedragen rechtstreeks betrekking moeten
hebben op de ingehouden goederen. Er kunnen stockagekosten worden aangerekend. Van zodra het
retentierecht wordt ingeroepen, gaat het risico (voor zover zich dat bij NOVULO bevond) weer over op
de Klant. T.a.v. de Consument geldt dit retentierecht niet wanneer zijn betalingsweigering gestoeld is op
een vaststaande wanprestatie of gebrekkige uitvoering door NOVULO.
ART. 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Verkochte materialen en goederen blijven eigendom van NOVULO tot de volledige betaling van de
hoofdsom door de Klant. Alle risico’s zijn wel ten laste van de Klant vanaf de levering. Het is NOVULO
toegestaan om op de vervaldag onbetaalde goederen terug te halen zonder voorafgaande toestemming
van de Klant. De Klant verleent het recht aan NOVULO om hiertoe zijn erf of werf te betreden.
ART. 13. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
ART. 13.1. ALGEMEEN
Er ontstaat geen samenwerking van bepaalde of onbepaalde duur door het opeenvolgend bestellen en
uitvoeren van meerdere gelijkaardige en/of samenhangende prestaties.
Indien toch in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een onbepaalde duur
heeft, is de Overeenkomst opzegbaar conform de bepalingen in de bijzondere voorwaarden, bij gebreke
daaraan is deze steeds opzegbaar mits naleving van een redelijke opzeggingstermijn.
Indien toch in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een bepaalde duur heeft,
is de Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.
Partijen verklaren in de bijzondere voorwaarden erop te letten of te hebben gelet een bepaalde duur af
te spreken die niet leidt tot een ‘abnormaal lange gebondenheid’ of een kennelijk onevenwicht in
verbintenissen. Enkel indien wel een abnormaal lange gebondenheid zou ontstaan, die leidt tot een
kennelijk onevenwicht, is de Overeenkomst van bepaalde duur tussentijds opzegbaar maar dient steeds
een redelijke opzeggingstermijn te worden nageleefd.
NOVULO is gerechtigd om tijdens de opzeggingsperiode minstens een vergoeding te facturen die pro
rata gelijk is aan wat werd gefactureerd tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan de opzegging, indien
de werkelijke prestaties lager zouden uitvallen.
ART. 13.2. ONTBINDING
13.2.1. Eenzijdige verbreking door de Klant, zonder naleving van termijnen of overmacht, maakt een
schadevergoeding opeisbaar van 20% van de prijs van de niet geleverde prestaties. Deze vergoeding is
forfaitair begroot maar onder voorbehoud van bewijs door NOVULO van hogere schade. Partijen
verklaren, gelet op hun bijzondere voorwaarden, de eigenheid van de sector, de prestaties en de
planning van NOVULO, dat zij deze tarieven voldoende evenredig vinden aan het nadeel dat
NOVULO kan lijden.
13.2.2. Zo de verbreking gebeurt door NOVULO zal de Klant recht hebben op een vergoeding,
forfaitair begroot als volgt: Is NOVULO voornamelijk afnemer van prestaties: zelfde vergoeding als bij
verbreking door de Klant. Is NOVULO voornamelijk leverancier van prestaties: 70% van de
vergoeding bij verbreking door de Klant. De Klant erkent deze puur forfaitaire vergoeding als
redelijk en als gelijkwaardig, ook waar zij iets lager kan zijn dan de vergoeding bij verbreking door de
Klant. Voor de Klant zijn o.m. vaak minder indirecte kosten verbonden aan deze samenwerking.
13.2.3. Bij verbreking van een deel van de Overeenkomst, heeft de andere Partij de keuze om ofwel de
schadevergoeding pro rata toe te passen, dan wel tot volledige verbreking te besluiten wanneer
gedeeltelijke uitvoering redelijkerwijs niet mogelijk, nuttig of rendabel is.
ART. 13.3. ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING
NOVULO kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen bij het niet nakomen door de Klant van zijn
verbintenissen en/of zo de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk wordt. Worden
door Partijen daaronder ook begrepen: WCO, procedure van ontbinding, kennelijk onvermogen of
faillissement van de Klant. Deze beëindiging zal worden aanzien als verbreking door de Klant en de regels
daaromtrent toepasselijk maken.
ART. 14. SCHULDVERGELIJKING / NETTING
NOVULO heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele
vorderingen van de Klant tegenover NOVULO, ook na samenloop of na overdracht en verpanding van
schuldvordering overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december betreffende financiële zekerheden.
Omgekeerd is het de Klant niet toegestaan zijn schuldvorderingen tegenover NOVULO te compenseren
met eventuele vorderingen van NOVULO, tenzij de Klant een Consument is.
ART. 15. NIET-AFWERVING
Tijdens de samenwerking en tot en met twaalf maanden nadat de laatste Overeenkomst tussen Partijen is
afgelopen, is het de Klant verboden om aangestelden en zelfstandige medewerkers van NOVULO af te
werven.
ART. 16. VERJARING EN VERVAL
Alle aanspraken van de Klant jegens NOVULO moeten onverwijld in rechte worden ingesteld, en in elk
geval binnen de zes maanden vanaf het ogenblik waarop de Klant het feit dat de aanspraak deed ontstaan,
ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken, tenzij de wet kortere of de Overeenkomst andere
termijnen voorziet. Zulks op straffe van verval en onverminderd langere termijnen uit andere toepasselijke
rechtsbronnen.
ART. 17. PRIVACY EN GDPR
De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan NOVULO om alle gegevens, nodig voor de opdracht,
inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking
voor één of meer doeleinden. Voor meer details verwijst NOVULO naar haar privacy policy.
ART. 18. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verbonden
aan de aanneming blijven behouden door NOVULO. Ieder concept, creatie, werkmethode, voorontwerp,
ontwerp, tekening, plan, bestek, … blijft eigendom van NOVULO. Behalve indien een specifiek
exclusiviteitscontract werd afgesloten, heeft NOVULO het recht om haar intellectueel en/of creatief werk
opnieuw te gebruiken. De overdracht van de intellectuele rechten kan enkel blijken uit een expliciet
geschreven overeenkomst en kan niet voortvloeien uit het feit dat bvb. het creatieproces voorzien werd in
de opdracht of dat dit creatieproces speciaal werd vergoed, noch uit de overdracht van het product van de
aanneming. De Klant verleent toestemming aan NOVULO om foto’s te nemen van haar werken en
resultaten en om deze te gebruiken voor o.m. publiciteitsdoeleinden.
ART. 19. SPLITSBAARHEID, MATIGING EN NIETIGHEID
Indien zou blijken dat een bepaling van de Voorwaarden of een Overeenkomst in rechte geheel of
gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen Partijen overeen dat deze bepaling automatisch
herleid zal worden, en/of dat Partijen of de rechtbank (ambtshalve of op verzoek) deze bepaling zullen
herleiden, tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is en/of de ongeldige of nietige of overdreven
bepaling zal vervangen alsof zij er steeds in de gemilderde en/of geldige versie heeft gestaan, een geldige
versie die het dichtst aanleunt bij de werkelijke en oorspronkelijke bedoeling van de Partijen. Deze
bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien meer
ondergeschikt toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de rechter niet
mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van de overige
bepalingen tot gevolg hebben (behalve wanneer het gehele artikel, respectievelijk de gehele
overeenkomst, zonder die clausule niet meer kan blijven voortbestaan).
ART. 20. BEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE
Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. De geschillen
rond deze rechtsverhoudingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken
van het rechtsgebied waar NOVULO haar zetel heeft, tenzij NOVULO er de voorkeur aan geeft het
geschil elders aanhangig te maken in België. Indien de Klant een Consument is, zijn de rechtbanken die
zijn aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd. Partijen kiezen het
Nederlands als taal voor de rechtspleging.